Klasická odpověď je samozřejmě „ne, nelze“. Zamyslel jsem se nad touto otázkou trochu hlouběji. Je pravda, že nemohu přijít do obchodu a u pokladny zvolat: “Dvakrát štěstí, prosím!” Takhle jednoduše to nefunguje. Pokud však budu mít slušnou práci, budu mít i peníze. Pokud peníze neutratím za hlouposti, mohu se mít dobře. Já mohu přizpůsobit své životní podmínky tak, abych se cítil spokojený. A není právě spokojenost to, o čem mluvíme – tedy štěstí?

Štěstí si tedy za peníze do určité míry můžeme. Avšak ke míře spokojenosti – tedy štěstí – musíme brát v potaz i další aspekty, které ji ovlivňují. Štěstí je velmi ovlivněno zdravím. Ačkoli si lidé přejí “štěstí a zdraví”, je to vlastně zbytečné. Pokud totiž někomu přejeme štěstí, přejeme v tomto jediném slově i zdraví. Nevěřím, že člověk s vážnou nemocí by byl šťastný stejně jako zcela zdravý člověk.

Zdraví si ale nekoupíme v obchodě stejně jako je tomu u štěstí. Bohužel si ho nemůžeme koupit ani nepřímo. Tedy, můžeme, ale jen ve velmi omezené míře. Můžeme si koupit ošetření u lékařů, operace, první pomoc. Ale to, co já považuji za zdraví se prostě koupit nedá. Nedáme nikomu úplatek za to, že odhodíme invalidní vozík a rázem budeme moci běhat po městě. Těžko nám někdo navrátí amputovanou ruku či cit v části těla, kde je porušené nervové ústrojí. Taktéž nám nikdo nenechá zmizet zhoubný nádor, na který umíráme a nelze odstranit.

Jaká je tedy má definitivní odpověď na otázku, zda si lze koupit štěstí za peníze? Odpovídám šalamounsky. Za určitých okolností si můžeme koupit část svého štěstí, druhá část za nás zajistí osud – tedy jaké máme štěstí v druhém smyslu slova – a poslední část je jen a pouze na našem rozumu a uvážlivém jednání.


English version: Can money buy happiness?

The classic answer is obviously „no, they can not.“ I thought about this question a little deeper. It is true that I can not come into the store and in front of the cash call out: „Twice Happiness, please!“ This simply way does not work. However, if I have a good job, I will have money. If I will not spend all the money for foolishness, I can have a good times. I can adapt my living conditions so I felt satisfied. And is not satisfaction that we're talking about – the happiness?

We have the money to buy happiness, but only to a certain extent. However to the level of satisfaction – of the happiness – we must take into account other aspects that affect it. Happiness is very much influenced by health. Although people wish themselves „happiness and health“, health is actually unnecessary. If we wish happiness to somebody we wish in this one word health too. I do not believe that people with a serious disease would be happy as well as a completely healthy person.

We can not buy health in the store same as in the case happiness. Unfortunately we can not buy it even indirectly. Yes, we can, but only to a very limited extent. We can buy the doctors treatment, surgeries, first aid, etc. But what I consider to be health we can not to buy. We will not give anyone a bribe, for the abandoning the wheelchair and suddenly we will be able to run around the city. We hardly receive an amputated arm from somebody or feeling in parts of the body where the nervous system has been broken. Also, we do not disappear destructive tumor which can not be removed by the doctors.

What is the definitive answer to the question of whether money can buy happiness ? I answer evasively. In some situations we can buy part of own happiness, the second part will ensure the fate himself – how much luck we have in our lives – and the last part depends only upon our intellect and prudent conduct.


««« Předchozí text: Smrt si říká Engelchen Následující text: Silvestr 2011 »»»


Plusni to!

Ukaž článek kámošům!

Tweetuj!

Čtvrtek 5. 01. 2012, 18.53 | Úvahy | 2472x přečtenocomments powered by Disqus