Obecné určení

Austrálie, země, jejíž název je odvozen od latinského slova australis – „na jihu“, je stát na jižní polokouli, který leží na stejnojmenném kontinentě. Je obehnán malými ostrovy a jedním větším, jehož název je nám dobře známý. Totiž Tasmánie. Břehy Austrálie omílá Tichý, Atlantský a Tichý oceán. Na australské pevnině žije bezmála 21 milionů obyvatel. První lidé se zde objevili před 42 tisíci lety. Až do 18. století Austrálie patřila domorodým kmenům. V druhé polovině osmnáctého století Austrálii kolonizovala Velká Británie a Austrálie podlehla. I v dnešní době je Austrálie oficiálně kolonií Velké Británie. Hlavní město Austrálie je Canberra, které najdeme na jihu Austrálie a největším městem je Sydney, které leží na východním pobřeží.

vlajka

Vlajka Austrálie

Politika

Austrálie je federální konstituční monarchií s parlamentním systémem vlády. Královnou je Alžběta II., která je pochopitelně královnou i ve Velké Británii. Zastupovaná je generálním guvernérem na federální úrovni a guvernéry na státní úrovni. Ústava dává generálnímu guvernérovi výkonnou moc, ale za běžných okolností ji aplikuje pouze na žádost premiéra.

Rozdělení Austrálie

Austrálie je rozdělena na šest států a dva pevninské. Dále pak na několik malých ostrovních teritorií. Státy jsou: Nový Jižní Wales, Queensland, Jižní Austrálie, Tasmánie, Victoria a Západní Austrálie. Teritoria fungují podobně jako státy. Australský parlament však může veškerou jejich legislativu upravit, změnit nebo zrušit.

mapa-australie

Mapa světa – Austrálie

Zajímavosti

Velký bariérový útes: Jedná se o největší korálový útes na světě. Bohužel je v poslední době postupně likvidován nešetrným chováním lidí vůči přírodě.

Uluru: Nejvyšší hora Austrálie. Měří více než 2200 metrů a je přezdívána jako Ayerova skála.

Opera House: Nádherná stavba, která slouží jako opera se nachází v Sydney a je známá po celém světě.

Endemité: Nachází se zde velice mnoho endemitů – druh, který se vyskytuje pouze na jednom místě na Zemi. 85 % rostlin, 84 % savců, více než 45 % ptáků a 89 % procent příbřežních ryb je endemických. Nejznámější endemit je zřejmě klokan nebo medvídek koala.

meda-koala

Medvídek koala

Zajímavosti stručně

V Austrálii se jezdí auty na levé straně. Domorodci k lovu používali nástroj zvaný boomerang. Napříč australským kontinentem vede drátěný zátaras jako ochrana pastvin ovcí před psy dingo. Nazývá se Dingo fence a je více než 5 000 kilometrů dlouhý. Na venkovech mají ocelové větrníky, které pohánějí čerpadla na vodu. Australané mají tři hymny. Jsou nacionalisté a neradi mezi sebe přijímají cizince. Austrálie je stejně velká jako USA. Nejteplejší den měl + 53 C°. Australané jako první přivedli na svět styl plavání kraul, i když to původně okoukali od původních obyvatel Aboriginců.

English version

Generally about Australia

Australia, the country whose name is derived from the Latin word australis – „the south“, is the country located at the southern hemisphere. It is placed at the same-named continent. There are so many islands around the continent. One large island is well-known to us – Tasmania. Australian banks erodes the Pacific, Atlantic and Pacific Ocean. At Australian ground lives nearly 21 millions people. The first inhabitants were there before 42 thousands years. Australia belonged to the Aborigines until 18. century. In second part of the 18. century the Great Britain have colonized Australia and they stool the land from Aborigines. Today is Australia officially still one of the colonies of Great Britain. Great Britain however says sorry and supports Aborigines. The main city of Australia is Canberra. It is placed in south Australia. The biggest and equally the largest city in Australia is Sydney. Sydney is located on the east coast.

Politician

Australia is federal constitutional monarchy with parliament system of Australian government. The queen of Australia is Elisabeth II. It makes sense that she is the queen of Great Britain too. There are two general governors which are vicarious persons of the queen.

The parts of Australia

Australia is divorced to six states and two land-states. Than there are several small islands territory. The states are: New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and West Australia. Territory works similar like states. Australian parliament is able to change or fully cancel all their legislation. Interests:

Great Barrier Reef: This is the largest coral reef in the world. Unfortunately, in recent years gradually disposed of inconsiderate behavior of people to nature.

Uluru: The highest mountain of Australia. It has near 2200 meters and it's nicknamed as Ayers Rock.

Opera House: The beautiful building that serves as the opera is located in Sydney and is known around the world.

Endemic: There are many endemic – species that is found only in one place on Earth. 85% of plants, 84% of mammals, more than 45% of birds and 89% percent of the coastal fish are endemic. The most famous endemic is probably kangaroo or koala bear.

Vegemite: Delicacy Vegemite is a dark brown food paste made ​​from yeast extract.

Interest in brief

In Australia, cars drive on the left side. In past, Aborigines used boomerangs to hunting the wild animals. Across the Australian continent lead wired fence as a protection grasslands for sheep from dingo dogs. It is named as Dingo fence and is 5 000 kilometers long. We can find find steel windmills that power water pumps In the countryside. Australians have three hymns. They do not like to accept foreigners as their people. Australia is as big as the U.S.A. The warmest day was + 53 C °. Australians first brought to the world swimming style crawl.


««« Předchozí text: Dear son, tell me something... Následující text: Světýlko »»»


Plusni to!

Ukaž článek kámošům!

Tweetuj!

Středa 18. 01. 2012, 22.20 | Nezařaditelné | 9532x přečtenocomments powered by Disqus