REFLEXE: Lokšová, I., Lokša, J.: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole

Knihu Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole jsem si
vybral již ke studiu na přijímací řízení a velmi mne zaujala. Však nejen
z tohoto důvodu píšu reflexi právě na tuto knihu. Druhý důvod je, že
k popisovaným technikám k rozvíjení dítěte narážím na kladné ohlasy
od mých známých, kteří jsou buď pedagogové profesí, nebo lidé, kteří
jiným způsobem dobrovolně pracují s dětmi a zmíněné techniky
využívají.

Jak je již z názvu samotného patrné, kniha popisuje z jakého důvodu a
jak se člověk chová tak, jak se chová. Hledá jak vnější, tak vnitřní
činitele vedoucí k jednání a dopodrobna ho analyzuje i vzhledem
k sociálně-psychologickému stavu dítěte. Ihned po objasnění výše
zmíněných pohnutek se autoři věnují praktickým metodám, jak
diagnostikovat míru schopností dítěte a jak ji poté rozvíjet v daných
oblastech. Nezřídka se objevují i praktické úlohy.

Kniha se skládá ze čtyř kapitol, přičemž tři z nich se týkají
povzbuzování dítěte k aktivní činnosti (pozornost, motivace, tvořivost)
a jedna psychickému a tělesnému uvolnění (relaxace) či odpočinku,
chcete-li. Každou kapitolu provází úkoly k zamyšlení, které čtenáře
vybízí k určité spolupráci (kupříkladu „Znají moji žáci cíl a
smysl učení, vzdělávání, sebevýchovy a realizace?“ nebo „Vytvářím
ve vyučování optimistickou náladu a tvořivou atmosféru?“).

Autoři jsou názoru, že děti v sobě mají rozdílnou míru schopností
v pozornosti, motivaci i tvořivosti. Proto se v knize objevují testy a
zkoušky, na základě kterých lze určit individuální míru v oblasti,
jíž se kapitola věnuje, kterou dítě vlastní. V dalších částech
kapitoly poté nabízí cvičení, kterými lze u dítěte schopnosti
rozvíjet. V autorech doporučovaných metodách se objevují nejen cvičení
vycházející přímo z posilování logického uvažování (například při
zlepšování pozornosti rébusy, bludištěm), ale i praktiky z oblasti
psychologie jako například u kapitoly věnující se motivaci vyučování
hrou nebo u kapitoly Relaxace Schultzův autogenní trénink nebo třeba
brainstorming využívaný k rozvíjení tvořivosti.

Podstatu a užitečnost knihy Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost
dětí ve škole vidím v tom, že napomáhá pedagogům (ale nejen jim)
uvědomit si že děti nemají stejné predispozice, zájem či schopnosti
k činnostem, které mají plnit a ani stejnou míru tvořivosti, aby si
činnosti hledaly a vytvářely samy. A dále právě v pomoci provést
individuální diagnózu schopností dítěte a následně v nabytí byť
teoretických zkušeností, jakým způsobem u dítěte posilovat jeho
schopnosti a rozvíjet tím dítě samotné.

Odcizení ve městě

Všiml jsem si, že zhruba ve třech čtvrtinách schodů se sympatická
slečna trápí s kočárkem. Vyběhl jsem k ní a povídám, ať počká.
„Jen si nahoře opřu koloběžku a pomůžu vám.“ Slečna mou reakci
evidentně nečekala. Cosi zakoktala spolu s děkovným smíchem. Vynesli jsme
kočárek nahoru a ona mi poděkovala. Poté si povzdechla, že je to vždycky
tělocvik. Opáčil jsem jí, že je to přeci samozřejmost a rozloučil se.
Poté jsem si to uháněl Korunní domů. Co mě ale zaráží, je fakt, že
přímo nad schody celou dobu stál hlouček kluků zhruba v mém věku
(17 – 20 let) a celou scenérii pozoroval. Bylo zřejmé, že slečnu
viděli celou dobu, ale nikdo z nich nepovažoval za normální pomoct jí.
Když jsem se slečně nabídl, zachytil jsem jejich úžas ve tvářích.
Vypadaly asi ve stylu: „Co to kurva děláš? Ať si to vytáhne sama, když
je to její kočár.“
Pokračování textu Odcizení ve městě