Knihu Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole jsem si vybral již ke studiu na přijímací řízení a velmi mne zaujala. Však nejen z tohoto důvodu píšu reflexi právě na tuto knihu. Druhý důvod je, že k popisovaným technikám k rozvíjení dítěte narážím na kladné ohlasy od mých známých, kteří jsou buď pedagogové profesí, nebo lidé, kteří jiným způsobem dobrovolně pracují s dětmi a zmíněné techniky využívají.

Jak je již z názvu samotného patrné, kniha popisuje z jakého důvodu a jak se člověk chová tak, jak se chová. Hledá jak vnější, tak vnitřní činitele vedoucí k jednání a dopodrobna ho analyzuje i vzhledem k sociálně-psychologickému stavu dítěte. Ihned po objasnění výše zmíněných pohnutek se autoři věnují praktickým metodám, jak diagnostikovat míru schopností dítěte a jak ji poté rozvíjet v daných oblastech. Nezřídka se objevují i praktické úlohy.

Kniha se skládá ze čtyř kapitol, přičemž tři z nich se týkají povzbuzování dítěte k aktivní činnosti (pozornost, motivace, tvořivost) a jedna psychickému a tělesnému uvolnění (relaxace) či odpočinku, chcete-li. Každou kapitolu provází úkoly k zamyšlení, které čtenáře vybízí k určité spolupráci (kupříkladu „Znají moji žáci cíl a smysl učení, vzdělávání, sebevýchovy a realizace?“ nebo „Vytvářím ve vyučování optimistickou náladu a tvořivou atmosféru?“).

Autoři jsou názoru, že děti v sobě mají rozdílnou míru schopností v pozornosti, motivaci i tvořivosti. Proto se v knize objevují testy a zkoušky, na základě kterých lze určit individuální míru v oblasti, jíž se kapitola věnuje, kterou dítě vlastní. V dalších částech kapitoly poté nabízí cvičení, kterými lze u dítěte schopnosti rozvíjet. V autorech doporučovaných metodách se objevují nejen cvičení vycházející přímo z posilování logického uvažování (například při zlepšování pozornosti rébusy, bludištěm), ale i praktiky z oblasti psychologie jako například u kapitoly věnující se motivaci vyučování hrou nebo u kapitoly Relaxace Schultzův autogenní trénink nebo třeba brainstorming využívaný k rozvíjení tvořivosti.

Podstatu a užitečnost knihy Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole vidím v tom, že napomáhá pedagogům (ale nejen jim) uvědomit si že děti nemají stejné predispozice, zájem či schopnosti k činnostem, které mají plnit a ani stejnou míru tvořivosti, aby si činnosti hledaly a vytvářely samy. A dále právě v pomoci provést individuální diagnózu schopností dítěte a následně v nabytí byť teoretických zkušeností, jakým způsobem u dítěte posilovat jeho schopnosti a rozvíjet tím dítě samotné.


««« Předchozí text: Odcizení ve městě Následující text: Proč jen sním »»»


Plusni to!

Ukaž článek kámošům!

Tweetuj!

Středa 12. 11. 2014, 22.20 | Nezařaditelné | 403x přečtenocomments powered by Disqus